Adviesraad adviseert op verzoek van College van B&W over het Beleidskader Jeugd “Doen wat nodig is”.

Op verzoek van het college heeft de adviesraad een advies opgesteld over het

Beleidskader Jeugd “ Doen wat nodig is “ .

We zien graag meer verduidelijking van het proces om tot de aanbesteding van de jeugdzorg te komen en een verdere concretisering van de gebruikte begrippen die op meerdere manieren uit te leggen zijn. We pleiten onder ander voor het betrekken van ouders, jeugd en vrijwilligers bij de dialoog over dit onderwerp. Verder voor het verdwijnen van wachtlijsten, een heldere en eenduidige route om hulp te kunnen krijgen, en aandacht voor kinderen en hun ouders die nu niet of onvoldoende adequaat geholpen worden. Voor het volledige advies zie bijlage.

Update: Op dit advies van de ARS heeft de gemeente als volgt gereageerd:

De overeenkomst met​ GO! voor jeugd is intussen verlengd. Vanuit de gedachte dat het wenselijk is om voor gezinnen en samenwerkingspartners, zoveel mogelijk stabiliteit in de zorg te hebben. Dit betekent dat er wordt afgezien van het verder afmaken van het beleidskader. Het is immers niet meer noodzakelijk om kaders voor nieuwe contractering vast te stellen.  Er zal een manifest worden opgesteld dat zal dienen als richtinggevende visie voor opvoeden en opgroeien in Alphen aan den Rijn en die in samenspraak tussen maatschappelijke organisaties en gemeente tot stand komt. Door het werken vanuit 1 visie en gedeelde principes komt samenwerking beter tot stand.  Uw advies over het beleidskader zal de gemeente betrekken bij de verdere uitwerking van dit manifest. Dit betekent dus helderheid over begrippen en het spreken met 1 taal, het betrekken van ouders en jongeren bij de uitwerking van het manifest. Er zal oog zijn voor diverse doelgroepen, ook voor ouders en jeugdigen die langdurig zorg nodig hebben en het betrekken van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Een belangrijk thema zal de reikwijdte van de jeugdhulp zijn, voor wie is jeugdhulp bedoeld? Wanneer kunnen hulpvragen opgepakt worden door preventie? Hoe kunnen we ouders naar alternatieven begeleiden? Hoe zorgen we ervoor dat jeugdhulp beschikbaar is voor degenen die dat echt nodig hebben en het tijdig ingezet kan worden? Hoe kan de samenwerking met de huisartsen verbeterd worden? De gemeente zal de regierol sterker naar zich toe trekken.