Tom (blijft!) in de buurt

Zorg moet voldoende bereikbaar zijn. Of je nu in de ‘stad’ Alphen woont of in de dorpse kernen er omheen. De ARS heeft op 11 januari gesproken met Wilko Kuus, directeur – bestuurder en Hennelies van Velzen, stuurder, beide bij Tom in de Buurt. Deze organisatie coördineert een breed scala van hulpverlening. Van individuele begeleiding tot maatschappelijk werk, van het regelen van toegang tot maatwerkvoorzieningen tot ‘bemoeizorg’. Ook Inge van der Heiden, contact ambtenaar van de gemeente Alphen aan den Rijn voor deze bundel van zorg was in de TEAMS vergadering aanwezig. Gesprekspunt was met name: hoe gaan de burgers de zorg vinden die ze nodig hebben? Er is héél veel zorg beschikbaar, maar hoe weet je waar je moet zijn? Wilko en Hennelies leggen uit dat TidB op veel plekken in Alphen en in de kernen fysiek aanwezig zal zijn. Op die plekken zullen medewerkers aanwezig zijn die precies de weg weten in ‘zorgland’. Zij gaan ervoor zorgen dat de hulpvraag helder wordt en zorgen er voor dat aan die hulpvraag wordt voldaan. Ook zal aandacht zijn voor mensen die niet zelf de hulpvraag stellen maar die wel hulp nodig hebben.

Startnotitie met activiteitenplan

Beste belangstellenden,

De Adviesraad Samenleving maakt plannen en legt de focus op de behoeften van de inwoners van Alphen aan den Rijn.

Om het gesprek aan te gaan met de verschillende partijen in het Sociaal Domein zijn voor diverse thema’s activiteiten geformuleerd.

Die Themaplannen zijn vastgelegd in de Startnotitie: ‘Een goede start met inwoners’.

Deze Startnotitie treft u bijgaand aan.

We nodigen u van harte uit om met de Adviesraad Samenleving mee te denken en mee te spreken.

We horen graag van u!

Met vriendelijke groet

De Adviesraad Samenleving

Woonvisie

Op 4 november 2021 heeft de Raadscommissie Ruimtelijk en Economisch domein de Woonvisie geagendeerd. Er vond een eerste debat plaats over deze Woonvisie 2021-2025 (356028) en het budget. Zowel de Nota van beantwoording zienswijzen als de Woonvisie 2021-2025 worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden (25-11-2021).

De Adviesraad Samenleving (ARS) heeft bijgedragen aan en kennisgenomen van de inhoud van de Woonvisie en wij zijn positief over het document. In het goed leesbare stuk is onder andere aandacht voor woningdifferentiatie, belangen van diverse kernen en sociale behoeften. Daarnaast is de Adviesraad blij met de brede belangstelling voor deze Woonvisie van bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties en belangenverenigingen. Een constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen zal bijdragen aan de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van deze Woonvisie.

Uit afspraken uit het bestuurlijk overleg wonen voor ouderen blijkt dat alle gemeenten medio 2021 een woonzorgvisie moeten hebben.  Hierin moet de opgave van zelfstandig wonen en verpleegzorg in beeld worden gebracht en moeten afspraken worden gemaakt hoe deze opgave wordt ingevuld. In de woonvisie staat vermeld: ”Onze woonzorgvisie is verwerkt in het Huisvestingsplan senioren en het Huisvestingsplan bijzondere groepen.” De Adviesraad heeft in 2020 input geleverd voor de verdere uitwerking van het huisvestingsplan Senioren en in 2021 deelgenomen aan inspiratiesessies over het ontwikkelen van een woonzorgconcept binnen woonservicegebieden.

Uiteraard blijft de Adviesraad de invoer en de uitvoering van de Woonvisie met belangstelling volgen en zal betrokken blijven bij de  initiatieven en overlegvormen die behoren bij de Woonvisie!

Volg de Adviesraad Samenleving ook op Facebook, Instagram en LinkedIn.

Sinds kort is de Adviesraad Samenleving ook op Facebook, Instagram en LinkedIn.

Verordening Sociaal Domein: wijzigingen

De Verordening Sociaal Domein wordt op onderdelen aangepast en aangevuld.

Voor het toekennen van maatwerkvoorzieningen wordt naast eigen netwerk ook gekeken naar financiële draagkracht.

De ARS heeft daarvoor begrip, maar pleit wel voor heldere criteria en ruime voorlichting. Juist voor ‘grensgevallen’ is een helder kader onmisbaar.

De ARS adviseert om de alle verslagen/integrale plannen de eerste 6 maanden door twee teamleden te laten toetsen op consistentie.

Het voorgaande geldt in het bijzonder ook voor Huishoudelijke hulp.

De ARS adviseert om bij het toekennen, afwijzen of beëindigen van een beschikking in het kader van de schuldhulpverlening ook de vertrouwenspersoon van de hulpvrager te betrekken.

Ook bij de vroeg signalering van schulden is het van belang dat professionele hulp in samenhang met vrijwilligershulp kan worden geboden.

Adviesraad adviseert op verzoek van College van B&W over het Beleidskader Jeugd “Doen wat nodig is”.

Op verzoek van het college heeft de adviesraad een advies opgesteld over het

Beleidskader Jeugd “ Doen wat nodig is “ .

We zien graag meer verduidelijking van het proces om tot de aanbesteding van de jeugdzorg te komen en een verdere concretisering van de gebruikte begrippen die op meerdere manieren uit te leggen zijn. We pleiten onder ander voor het betrekken van ouders, jeugd en vrijwilligers bij de dialoog over dit onderwerp. Verder voor het verdwijnen van wachtlijsten, een heldere en eenduidige route om hulp te kunnen krijgen, en aandacht voor kinderen en hun ouders die nu niet of onvoldoende adequaat geholpen worden. Voor het volledige advies zie bijlage.

Update: Op dit advies van de ARS heeft de gemeente als volgt gereageerd:

De overeenkomst met​ GO! voor jeugd is intussen verlengd. Vanuit de gedachte dat het wenselijk is om voor gezinnen en samenwerkingspartners, zoveel mogelijk stabiliteit in de zorg te hebben. Dit betekent dat er wordt afgezien van het verder afmaken van het beleidskader. Het is immers niet meer noodzakelijk om kaders voor nieuwe contractering vast te stellen.  Er zal een manifest worden opgesteld dat zal dienen als richtinggevende visie voor opvoeden en opgroeien in Alphen aan den Rijn en die in samenspraak tussen maatschappelijke organisaties en gemeente tot stand komt. Door het werken vanuit 1 visie en gedeelde principes komt samenwerking beter tot stand.  Uw advies over het beleidskader zal de gemeente betrekken bij de verdere uitwerking van dit manifest. Dit betekent dus helderheid over begrippen en het spreken met 1 taal, het betrekken van ouders en jongeren bij de uitwerking van het manifest. Er zal oog zijn voor diverse doelgroepen, ook voor ouders en jeugdigen die langdurig zorg nodig hebben en het betrekken van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Een belangrijk thema zal de reikwijdte van de jeugdhulp zijn, voor wie is jeugdhulp bedoeld? Wanneer kunnen hulpvragen opgepakt worden door preventie? Hoe kunnen we ouders naar alternatieven begeleiden? Hoe zorgen we ervoor dat jeugdhulp beschikbaar is voor degenen die dat echt nodig hebben en het tijdig ingezet kan worden? Hoe kan de samenwerking met de huisartsen verbeterd worden? De gemeente zal de regierol sterker naar zich toe trekken.