ONZE VISIE

Uitgangspunt voor de ARS is dat de inwoner centraal staat en hun vraag leidend is. De vraag moet meerdere inwoners aan gaan. Hierbij is het zorgaanbod weliswaar van belang maar niet leidend.  De ARS zoekt samen met inwoners en hun netwerk als ook met welzijn- en zorgorganisaties naar wat de beste oplossing voor de zorgvraag is en adviseert de gemeente hierover. Op deze manier is het de bedoeling dat sneller de juiste en passende zorg kan worden geleverd, waardoor de zorg ook betaalbaar blijft.

De ARS gaat voor een sociaal beleid uit van vier leidende principes:

  1. Eigen kracht en zelfredzaamheid door samenwerking,
  2. Betaalbare en effectieve zorg en ondersteuning,
  3. Iedereen doet mee naar vermogen en
  4. Elke inwoner is uniek.

We zetten in op ontwikkeling, kansen en talenten van inwoners. Hierbij is ruimte voor maatwerk en persoonlijke aandacht.

Sociale basis en preventie. De ondersteuning is gericht op het realiseren van basisvoorwaarden als werk, wonen en voeding. Daarnaast zijn zinvolle dagbesteding, financiële onafhankelijkheid en een sociaal netwerk van belang en een noodzakelijke aanvulling. Door een sterke sociale basis te maken, kunnen inwoners van Alphen aan den Rijn zo veel als mogelijk voor zichzelf en elkaar zorgen. De gemeente biedt een vangnet als het sociale netwerk (even) niet toereikend is. Voor dergelijke situaties heeft de gemeente welzijnsorganisaties gecontracteerd of opgericht. Ook vrijwilligersorganisaties spelen hierbij een rol.  Voor de kwaliteit van de dienstverlening, de vindbaarheid voor de inwoner en de beheersing van personeel, vrijwilligers en kosten in het sociaal domein, is het van belang dat dezelfde producten/diensten door  diverse organisaties worden aangeboden .

Samenwerken. Inwoners, het onderwijs, maatschappelijk-, vrijwilligers- en zorgorganisaties én de gemeente gaan nauw samenwerken. Ze kennen elkaar en helpen elkaar. De inwoner hoeft zijn of haar verhaal maar één keer te vertellen. Organisaties en hulpverleners zorgen dat de overgang tussen de verschillende organisaties vloeiend verloopt. De hulpverlening werkt volgens één gezin één plan één regievoerder. Het plan is in samenspraak met de inwoner opgesteld en bevat alle sociale knelpunten in het gezin of bij de hulpvrager. In het plan van aanpak zijn deze geprioriteerd.  Als er aanvullende expertise nodig is blijft de regievoerder de regie houden tenzij ….

Samenwerking tussen het sociale domein en de eerstelijns zorg is essentieel om onnodige (para)medische zorg te voorkomen en het welzijnsbeleid te richten op preventie van medische zorg en disbalans in welzijn. Het gaat om passende zorg in beide domeinen.

De gemeente faciliteert de samenwerking tussen genoemde partijen en voert daartoe afstemmingsbeleid met de preferente zorgverzekeraar. In Alphen aan den Rijn is dat Zorg en Zekerheid.

Facetbeleid. De ARS onderkent dat beleidsterreinen die men per definitie niet rekent tot het sociaal domein toch impact hebben op welzijn en zorg. Te denken hierbij is aan:

  1. De beschikbaarheid van woningen voor starters, statushouders en passende woningen voor ouderen.
  2. De bereikbaarheid van buurthuizen, gezondheidszorginstellingen, scholen, religie huizen, winkels, horeca, sportfaciliteiten met openbaar vervoer, regiotaxi, fiets, auto.
  3. De spreiding van gezondheids- en winkelcentra en scholen en buurthuizen door heel Alphen.