WERKWIJZE

Jaarplan: De Adviesraad Samenleving (ARS) verkiest om vooraf geen ‘dichtgetimmerd’ jaarplan op te stellen. De raad wil flexibel zijn en acteren op de onderwerpen die voortkomen uit de contacten in de vijf gebieden zoals de gemeente Alphen aan den Rijn deze heeft vastgesteld. Vanuit de ARS zijn twee leden verantwoordelijk voor een van deze vijf gebieden. Zij zijn als het ware de voelhorens van dit gebied en weten wat er speelt op het terrein van het Sociaal Domein. Het staat ieder koppel vrij hoe informatie te vergaren. De gebieden zijn

 1. Centrum
 2. Alphen- Noord
 3. Alphen West (Kerk & Zanen/de Hoorn)
 4. Boskoop/Aarlanderveen/Zwammerdam (BAZ)
 5. Benthuizen/Hazerswoude-Dorp/Hazerswoude-Rijndijk/Koudekerk aan den Rijn (BHHK)

Een belangrijke afspraak is de terugkoppeling aan de overige leden van de ARS. Dit beoogt verschillende doelen:

 1. Elkaar op de hoogte houden
 2. Gebied overstijgende thema’s inventariseren
 3. De mogelijkheid om te beslissen om Alphen brede thematiek uit te werken (ARS breed en niet per koppel)

Informatie vergaren kan bijvoorbeeld door met inwoners te praten, contacten te onderhouden met dorps- of buurtraden, beleidsmedewerkers, gebiedsadviseurs, vrijwilligers, professionals van gecontracteerde aanbieders, wethouder etc. Deze wijze van werken vraagt van alle leden van de ARS een zelfstandige en proactieve houding ten aanzien van zijn/haar gebied.

Daar waar ondersteuning gewenst is kan altijd ondersteuning geboden worden door het kernteam en/of andere leden van de ARS.

Vergaderingen: De adviesraad vergadert maandelijks fysiek op de eerste dinsdag van de maand tenzij een andere datum is afgesproken. De vergadering start om 19: 00 uur en eindigt 21:00 uur.

De vergader locatie is of in het gemeentehuis of in een van de wijkcentra in Alphen aan den Rijn. Het jaarrooster van de vergaderingen is beschikbaar en wordt jaarlijks en op verzoek beschikbaar gesteld.

Naast fysiek vergaderen is het ook mogelijk een TEAMS-vergadering te organiseren en te houden. Toegang tot TEAMS wordt verstrekt via de ambtelijk ondersteuner. Deze applicatie is in beheer van de gemeente.

Agenda. De agenda wordt opgesteld door het kernteam. De ambtelijk ondersteuner neemt deel aan dit overleg en brengt eventueel onderwerpen in. Ook de leden kunnen bij het kernteam onderwerpen indienen t.b.v. de agenda.

Koppeling gebieden en wijkteams: De gemeente Alphen aan den Rijn kent vijf gebieden. Minimaal twee leden van de ARS zijn gekoppeld aan een van deze gebieden. Zie werkwijze. Er is gekozen voor de koppeling van twee leden aan een gebied opdat bij vertrek of tijdelijk verminderde beschikbaarheid, kennis over het gebied en contacten worden behouden en zo nodig kunnen worden overgedragen aan een opvolgend lid.

In ieder gebied zijn werkzaam:

 1. Gebiedsadviseurs van de gemeente.
 2. Buurtverbinders van Participe
 3. Een of meerdere wijkteams
 4.  Een jeugdteam

Er zijn vijf wijkteams. Dit zijn professionele hulpverleners van of via Tom in de Buurt. De leden gekoppeld aan een gebied zijn ook gekoppeld aan het wijkteam dat voornamelijk werkzaam is hun gebied. Ieder gebied heeft ook een jeugdteam van JenG (de organisatie voor jeugd en gezin).

Thema’s. In het sociale domein onderkent de ARS-thema’s. Dit zijn

 1. Jeugd;
 2. Maatschappelijke Ondersteuning, van begeleiding tot hulpmiddelen;
 3. Armoede en schulden;
 4. Participatie en Inburgering; en
 5. Senioren

De raadsleden kunnen affiniteit hebben met een of meerdere thema’s.